Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Summary

Home Office (2004). Iawndal a Chefnogaeth I Ddioddefwyr Troseddau: Papur ymgynghorol ar gynigion i ddiwygio’r Cynllun Digolledu am Niweidiau Troseddol a chynnig rhagor o amrywiaeth o gefnogaeth i ddioddefwyr troseddau Llundain (London): y Swyddfa Gartref. Downloaded 22 April 2005.

Rhaid i ni ganoli mwy o gefnogaeth ar y dioddefwyr i’w helpu i oresgyn y trawma a’r boen meddwl a ddioddefwyd, ac i ennyn eu hyder yn y system cyfiawnder troseddol. Mae hyn yn golygu, nid yn unig darparu iawndal ariannol, ond gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol. Mae’r argymhellion yn y papur hwn yn cyd-fynd ag ystod o weithgareddau ar draws y sectorau statudol a gwirfoddol i gefnogi dioddefwyr troseddau ac adeiladu ar y newidiadau yn y Ddeddf Cyfiawnder Troseddol i roi dioddefwyr yng nghanol y system cyfiawnder troseddol. Mae’r strategaeth Cyfiawnder Adferol a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2003 yn anelu i ymdrin ag ail-droseddu ond hefyd i gynnig ffyrdd newydd o gynnig ateb i ddioddefwyr.Yr haf diwethaf fe gyhoeddwyd A New Deal for Victims and Witnesses – ein Strategaeth Genedlaethol sy’n nodi ein gweledigaeth ar gyfer ymagwedd gydlynol tuag at gefnogi dioddefwyr a thystion yn y system cyfiawnder troseddol a thu hwnt. Rydym am i iawndal i ddioddefwyr gael ei dargedu yn y ffordd iawn, ac iddo ddod o’r ffynonellau mwyaf addas. Credwn y dylai’r argymhellion a nodir yn y papur ymgynghorol hwn helpu i gyflawni hynny. (excerpt)

Link: www.homeoffice.gov.uk/docs3/victimsconsultationcompensationcymraeg.pdf

5820
Restorative Justice Online - Featured Video

Restorative Justice Library Search

Search 11427 publications on restorative justice